پروژه های سال ۱۳۹۲

پایپ پرک شرکت ماشین سازی پارس دربندر امام / ۱۳۹۲

نمایش گالری

ترمینال نفتی شرکت محور طلایی در بندر امیرآباد

نمایش گالری

خط پایپینگ سایت فاز۱بندر امیرآباد

نمایش گالری

مخازن بنزین فاز۱بندر امیرآباد

نمایش گالری

سالن تخلیه و بارگیری فاز۱بندر امیرآباد

نمایش گالری

سالن تخلیه و بارگیری آتش نشانی و پمپ خانه، بندر امیرآباد

نمایش گالری

مخزن و پمپ خانه آتش نشانی بندر امیر اباد

نمایش گالری