منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر تاور پتروشيمي مارون / ۱۳۸۲
۲
۱
مخزن ۵۰۰ هزار شبکه ای استراتژیک فلات قاره بهرگان / ۱۳۸۲
۲
۱