پروژه های قبل از ۱۳۸۹

پروژه مخازن پایه ساز عسلویه

نمایش گالری

مخازن استایرن منومر فراورش بندر امام خمینی

نمایش گالری

ماهشهر پتروشیمی بندر امام خمینی

نمایش گالری

ماهشهر شرکت محور سازان

نمایش گالری

سازه ساختمان شهرداری یزد

نمایش گالری